T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2023/263 Esas İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; İstanbul İli, Fatih ilçesi, Mercanağa Mahallesi, 84 pafta, 338 Ada, eski:31, yeni 26 kapı nolu 12,00 m² sahalı "ahşap oda" vasıflı taşınmazın malikleri Vülü oğlu Sanço, Vülü oğlu Yuvan, Vülü oğlu Antuvan, Vülü kızı Marya, Vülü kızı Vandela, Vülü kızı Peraşkeva, Vülü kızı Lüya'nın gaip olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin gaipliği istenmiş olup gaipliği istenen taşınmaz maliklerinin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların duruşmanın bırakıldığı 02/07/2024 günü saat 10:45'de Mahkememizin 2023/263 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K’nun 31. maddesi gereğince 1.kez ilanen olunur.15/02/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988928