T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

21 Şubat 2024 00:00:00

Sayı : E.52219443-2019/294-Ceza Dava Dosyası 19.02.2024

Konu : İlanen tebligat
İLAN
ESAS : 2019/294
KATILAN : Anadolu Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,
VEKİLİ : Av. Emine Aygören HACIHAMDİOĞLU
SANIK : Abdullah AYGÜN(TC. No.53011095060)
Mahkememizin 14/11/2023 tarih ve 2019/294 Esas, 2023/1030 Karar sayılı ilamı ile verilen gerekçeli kararın ve katılan vekilinin temyiz talebinin sanık Abdullah AYGÜN'e tebliğ imkansızlığı nedeniyle ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Sanığın 2009, 2010 yılında 213 Sayılı Vergi Kanununa Muhalefet suçuna ilişkin yukarıda esas ve karar numarası yazılı C. Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen kararda " 7394 sayılı kanun ile değişen meri düzenlemenin üst sınırının 8 yıl olmasına göre zaman aşımı yönünden aleyhe olup suç tarihindeki yasal düzenleme gereği olağan üstü zaman aşımı olan 12 yıllık sürenin dolduğu anlaşılmakla CMK 223/8 maddesi uyarınca davanın AYRI AYRI DÜŞMESİNE, temyiz incelemesi öncesi kesinleşmesi gereken ve kesinleşme işlemi yapılmayan 2010 tarihli eylem bakımından KESİNLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA dair kurulan hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle beyanını zabıt katibine yazdırıp hakime onaylatmak suretiyle Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği, katılan vekili Av. Emine Aygören HACIHAMDİOĞLU tarafından verilen temyiz talebinin ilanen tebliği ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde cevap verme yasal hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01987551