T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN BAŞKANLIĞINDAN

29 Kasım 2023 00:00:00

2. İ L A N

ESAS NO : 2021/1113 Esas
DAVACI : MALİYE HAZİNESİ
VEKİLİ : Av. Fatih ŞİRİN
MİRAS BIRAKAN : Hafize ÖZEN
Davacı vekilinin miras bırakan HAFİZE ÖZEN vefatı nedeni ile mirasçılarının tespiti davasından verilen karar uyarınca;
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez mahallesi/Köyü, 11 Cilt, 110 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Rasim ve Meryem'den olma 01/07/1932 doğumlu HAFİZE ÖZEN'in 21/09/2020 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;
TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan HAFİZE ÖZEN'in mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940266