T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

07 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2020/3 Esas İLANEN TEBLİĞAT YAPILAN DAHİLİ DAVALI : MÜŞERREF YILDIZ Davacı Ali Özkan SERT, Aysel UÇAR, Özcan SERT, Özhan SERT ve Rukiye SERT tarafından Müşerref YILDIZ ve diğerleri aleyhine; davacıların mirasçılık belgesi gereği Şaban Ali SERT ve eşi Ayşe SERT'in mirasçıları olduğu, Ayşe SERT ve Şaban Ali SERT'in, davalıların murisi Mehmet TÜRKÇİFÇİSİ ile dava konusu taşınmazın satışı için resen satış vaadi mukavelenamesi yapıldığı, anılan satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bugüne kadar müvekkillerin murislerine devredilmemiş olduğu, dava konusu taşınmaz davacıların zilyetliğine geçmişse de tapuya tescil işleminin yapılamadığı, dava konusu İzmir ili Gürçeşme Mah. Güney Sok. 41578 Ada 16 parselde (eski 319 ada 26 parselde) kayıtlı taşınmazın davalıların murisi olan Mehmet TÜRKÇİFÇİSİ adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açılmış olup;
Dahili davalı Müşerref YILDIZ adına tebligat yapılamamış olduğundan ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla, dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve arabuluculuk bilgilendirme formunun iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve cevap sürenizin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta olduğu, belirlenen 11/07/2023 günü saat 09:40'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilebileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841673