T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

12 Şubat 2024 00:00:00

İLAN


ESAS NO : 2022/34 Esas
MİRAS BIRAKAN : Kumriye Çiftci - 44857018030
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bahçecik Köyü nüfusuna kayıtlı,01/07/1908 Tirkiyan Doğumlu, 14/12/1988 ölüm tarihli Müteveffa Kumriye Çiftci'nin yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ihtar olunarak, duruşma Günü: 10/09/2024 günü saat: 09:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01982080