T.C. KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

26 May 2023 00:00:00

Dosya No : 2022/901 Esas

2023/162 Karar
İ L A N
Mahkememizde Dolandırıcılık suçndan sanık olarak yargılanan Hacı İbrahim ve Emineoğlu ,20441333000 T.C. nolu sanık Ali ÇATLI’nın mahkememizin 16/03/2023 tarih ve 2022/901 Esas, 2023/162 Karar sayılı kararı ile ;
Sanık Ali ÇATLI ' nın ; dolandırıcılık suçu eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 157/1 maddesi gereğince neticeten 1 YILHAPİS ve 100,00.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 53. ve 58/6. maddelerinin uygulanmasınauygulanmasına karar verilmiş olup,
Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık Ali ÇATLI'nın gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, tebligatın bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Potalında ilan yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,
7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın bu tarihten CMK’nun 272/1 ve 273/1-2 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi olduğuna, istinaf talebinin hükmü veren mahkeme olarak mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle suretiylemümkün ve geçerli olacağına , aksi taktirde hükmün kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835036