T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

18 May 2024 00:00:00

Sayı :2024/50 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan EPDK arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan
Dava konusu Kırıkkale İli Çelebi İlçesi Karahacılı Köyünde105 ADA43 PARSEL Parsel sayılı taşınmazın EPDK adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02033050