T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

16 Haziran 2024 00:00:00

İ L A N

ESAS NO : 2018/14 Tereke

Mahkememizin 201814 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 19/03/2012 tarihinde vefat eden Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karşıyaka Mah/Köy, 11 cilt, 74 hane'de nüfusa kayıtlı Bekir ve Nuriye'den olma, 10/12/1962 Kırıkkale doğumlu 18857137954 T.C kimlik nolu, Müteveffa İLHAN ÇETİN'nin yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No:ILN02049070