T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

Mahkememizin 2020/704 esas 2021/1142 karar sayılı dosyasında sanık Rozymurad Charıyev hakkında hakaret suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, Sanık Rozymurad Charıyev' in gıyabında verilen kararın, savunmasında bildirdiği adresine tebligat çıkarıldığı, bila döndüğü, yapılan adres araştırmasında adresinin tespit edilemediği, Aşkabat Büyükelçiliğinin cevabi yazısında adı geçenin Türkmenistan' da olmaması nedeniyle talebin yerine getirilemediğinin bildirildiği, sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle bulunup karar tebliğ edilemediğinden;7201 Sayılı Tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince ,Türkiye geneli 50,000 altı gazete de ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilan yolu ile tebliğine,
kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve ilanın bir örneğinin kararla birlikte Adliye divanhanesine asılmasına ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988983