T.C MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

04 Aralık 2023 00:00:00

T.C

MİLAS KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra
No:

Taşınmaz No

Mahalle

Cinsi

Ada
No

Parsel
No

Yüzölçümü
(m2)

Hazine
Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

48090118528

Kafaca

Zeytinlik

156

767

27.364,61

Tam

Taşınmaz, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Önemli Doğa Alanı ve az bir kısmı da Sulama Alanı içinde kısmen Tarım Alanı, kısmen Orman Alanı kullanımında kalmakta olup, alt ölçekli planları bulunmamaktadır. Ayrıca taşınmazın cinsinin "Zeytinlik" olması nedeni ile 3753 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

4.516.000,00

903.200,00

15.12.2023

10:00

2

48090100972

Avşar

Tarla

109

344

11.152,88

Tam

Taşınmaz, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Önemli Doğa Alanı ile Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı Sınırı içinde Tarım Alanı kullanımında" kalmakta olup alt ölçekli planları bulunmamaktadır.

5.521.000,00

1.104.200,00

15.12.2023

10:30

3

48090100971

Avşar

Tarla

109

361

11.570,47

Tam

Taşınmaz, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Önemli Doğa Alanı ile Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı Sınırı içinde Tarım Alanı kullanımında" kalmakta olup alt ölçekli planları bulunmamaktadır.

5.728.000,00

1.145.600,00

15.12.2023

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Satış İhalesi yapılacaktır.

1. İhaleler, yukarıda belirtilen ilanda karşılarında belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:15 Milas/Muğla adresinde hizmet veren Milas Milli Emlak Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26-27. Maddelerine uygun olarak verilecek geçici teminata dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası (Yatırıldığına dair Makbuz Aslı), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.
Kanun ve diğer mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler özelliğine göre asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

4. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.
4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.
Taksitli satışlarda taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.
Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilir.

5. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Damga Vergisi, Tapu Harcı vb.) muaftır.

6. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Milas Milli Emlak Müdürlüğünün (0252) 512 11 70 nolu telefonlarından ayrıntılı bilgi alınabilir.

10. Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir.

11. Müdürlüğümüz ihale bilgileri ayrıca Milas Kaymakamlığı ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adreslerinden takip edilebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940404