​T.C. NİĞDE BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALE İLANI

23 May 2024 00:00:00

Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, ada ve parseli, cinsi, imar durumu, nosu, m² si muhammen bedeli ve ödeme şekli yazılı mesken ve arsalar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

S NO

ADRESİ

ADA

PARSEL

CİNSİ

İMAR DURUMU

ÖDEME ŞEKLİ

TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İnönü Mahallesi

2414

7

659,69

Arsa

Kısmen Konut Alanı

PEŞİN

4.300.000,00

129.000,00

4.06.2024

14:10

2

İnönü Mahallesi

2414

13

578,4

Arsa

Kısmen Konut Alanı

PEŞİN

3.800.000,00

114.000,00

4.06.2024

14:40

3

İnönü Mahallesi

2414

14

584,35

Arsa

Kısmen Konut Alanı

PEŞİN

3.550.000,00

106.500,00

4.06.2024

14:45


Madde 2) Gayrimenkullerin satış ihalesi 04/06/2024 tarihine rastlayan SALI günü hizalarında yazan saatlerde Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Caddesi Belediye Sarayı (1.Kat İhale Odası ) No:1 NİĞDE – adresinde teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır.
Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 03/06/2024 günü saat 17:30’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Halk Bankası Niğde Şubesi TR19 0001 2009 6890 0007 0000 11 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Gerçek Kişiler

 1. İhaleye katılacağına dair dilekçe
 2. Niğde Belediye başkanlığına Hitaben işin adına alınmış % 3 Geçici Teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. İkametgâh belgesi
 5. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi
 6. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu
 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi
 8. Noter onaylı imza beyannamesi
 1. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 1. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname


Tüzel Kişiler

 1. İhaleye Katılacağına dair dilekçe
 2. Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 Geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu
 3. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı
 4. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi
 5. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu
 6. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname
 7. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
 8. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 1. İhaleye Tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri
 1. İhaleye Tüzel kişilik adına katılacaklarda şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti
 2. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


Yukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.


Madde:4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.
Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 1.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
Madde:7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlanen Duyurulur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036582