​TC. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

ESAS NO :2021/652 Esas

KARAR NO :2023/446

MUHATTAP :Monigue SAYDI (T.C:133**106)- Felix ve Simone'den olma 13.12.1944 doğ.

KARAR ''HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE,

1-)A-Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy köyünde kain 135 ada 3 parsele kayıtlı (eski 6 parsel) 2,053,18 m2 yüzölçümlü taşınmazın 31/03/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda taranarak "IR" harfi ile gösterilen 19,80 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli 3.403,33 TL, "G" harfi ile gösterilen 17,08 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı bedeli 168,07 TL ve muhdesat bedeli 575,41 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 4.146,81 TL olarak TESPİTİNE, "IR" harfi ile gösterilen kısımda ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla Hazine adına DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE, kullanma hakkının davacı idareye ait olduğunun şerh edilmesine, "G" harfi ile gösterilen bölümde ise davacı kurum lehine 1 yıllık geçici irtifak tesisine,
B-Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy köyünde kain 134 ada 2 parsele kayıtlı (eski 31 parsel) 12.773,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın 31/03/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda taranarak "IR" harfi ile gösterilen 398,69 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli 67.364,18 TL, "G" harfi ile gösterilen 100,18 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı bedeli 985,77 TL ve muhdesat bedeli 7.783,43 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 76.133,38 TL olarak TESPİTİNE, "IR" harfi ile gösterilen kısımda ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla Hazine adına DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE, kullanma hakkının davacı idareye ait olduğunun şerh edilmesine, "G" harfi ile gösterilen bölümde ise davacı kurum lehine 1 yıllık geçici irtifak tesisine,
C-Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy köyünde kain 135 ada 1 parsele kayıtlı (eski 33 parsel) 415,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın 31/03/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda taranarak "IR" harfi ile gösterilen 33,72 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli 5.814,39 TL, "G" harfi ile gösterilen 16,74 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı bedeli 164,72 TL ve muhdesat bedeli 787,28 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 6.766,39 TL olarak TESPİTİNE, "IR" harfi ile gösterilen kısımda ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla Hazine adına DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE, kullanma hakkının davacı idareye ait olduğunun şerh edilmesine, "G" harfi ile gösterilen bölümde ise davacı kurum lehine 1 yıllık geçici irtifak tesisine,
D-Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy köyünde kain 110 ada 1 parsele kayıtlı (eski 35 parsel) 1.072,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın 31/03/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda taranarak "IR" harfi ile gösterilen 90,94 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli 15.234,00 TL, "G" harfi ile gösterilen 62,10 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı bedeli 611,06 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 15.845,06 TL olarak TESPİTİNE, "IR" harfi ile gösterilen kısımda ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla Hazine adına DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE, kullanma hakkının davacı idareye ait olduğunun şerh edilmesine, "G" harfi ile gösterilen bölümde ise davacı kurum lehine 1 yıllık geçici irtifak tesisine,
2-)A-Rize İli, Pazar İlçesi,Sahilköy köyünde kain 135 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 4.146,81 TL olduğunun tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinden Pazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/307 D .İş sayılı dosyasında depo edilen 2.529,94 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edildikten sonra oluşan 1,616,87 TL fark bedelin 02/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve dosyamız Ziraat Bankası Pazar Şubesi üçer aylık vadeli hesabına yatırılan kısmın neması ile birlikte -mükerrer ödemeye yer vermeyecek şekilde- tapudaki payları oranında davalılara derhal ödenmesine, tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, davacı kurum tarafından fazla depo edilen 680,57 TL fark bedelin işlemiş nemalarıyla birlikte davacı kuruma iadesine,
B-Rize İli, Pazar İlçesi,Sahilköy köyünde kain 134 ada 2 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 76.133,38 TL olduğunun tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinden Pazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/307 D. İş sayılı dosyasında depo edilen 21.666,43 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edildikten sonra oluşan 54.466,95 TL fark bedelin 02/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve dosyamız Ziraat Bankası Pazar Şubesi üçer aylık vadeli hesabına yatırılan kısmın neması ile birlikte -mükerrer ödemeye yer vermeyecek şekilde- tapudaki payları oranında davalılara derhal ödenmesine, tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına,
C-Rize İli, Pazar İlçesi,Sahilköy köyünde kain 135 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 6.766,39 TL olduğunun tespitine, tespit edilenkamulaştırma bedelinden Pazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/307 D.İşsayılı dosyasında depo edilen 2.558,98 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edildikten sonra oluşan 4.207,41 TL fark bedelin 02/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve dosyamız Ziraat Bankası Pazar Şubesi üçer aylık vadeli hesabına yatırılan kısmın neması ile birlikte -mükerrer ödemeye yer vermeyecek şekilde- tapudaki payları oranında davalılara derhal ödenmesine, tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, davacı kurum tarafından fazla depo edilen 13,57 TL fark bedelin işlemiş nemalarıyla birlikte davacı kuruma iadesine,
D-Rize İli, Pazar İlçesi,Sahilköy köyünde kain 110 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 15.845,06 TL olduğunun tespitine, tespit edilenkamulaştırma bedelinden Pazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/307 D .İş sayılı dosyasında depo edilen 7.447,46 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edildikten sonra oluşan 8.397,60 TL fark bedelin 02/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve dosyamız Ziraat Bankası Pazar Şubesi üçer aylık vadeli hesabına yatırılan kısmın neması ile birlikte -mükerrer ödemeye yer vermeyecek şekilde- tapudaki payları oranında davalılara derhal ödenmesine, tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, davacı kurum tarafından fazla depo edilen 967,52 TL fark bedelin işlemiş nemalarıyla birlikte davacı kuruma iadesine,
3-)Dosya içerisinde mevcut 31/03/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına,
4-)Kararın kesinleşmesi beklenilmeden hüküm özetinin vefen bilirkişisi raporunun tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine,
5-)İlgili bankaya müzekkere yazılarak kararın gereğinin yapılmasının istenilmesine,
6-)Davanın mahiyeti gereği davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
7-)Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,
8-)Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 179,90 TL karar ve ilam harcından dava açılışta peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 120,60 TL'nin davacıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,
9-)Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,
10-)Talep hâlinde gerekçeli kararın taraflara tebliğine,
11-)Davalı tarafça yatırılan ve harcaması yapılan gider avansı bulunmadığından bu husus hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, tarafların yokluğunda tescil yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli yönünden ise verilen kararın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize verilmek üzere bir başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartıyla bulunulacak beyanla, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere ibraz edilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.''
Mahkememizce verilen hükmün ve hükme karşı, davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun, tüm aramalara rağmen davalı Monigue SAYDI'nın yurt içi ve yurt dışı adresinin tespit edilememesi sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 7201 sayılı Kanunun 31.maddesi gereğince tebliğin yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmün istinaf edilebileceği ve ayrıca davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusuna cevap verilebileceği hususları İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037610