​T.C. PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

ESAS : 2022/20 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette ) davası nedeniyle;
İşbu dava dosyamız da davalı yan olarakbulunan; Tunceli İli, Merkez ,Başakçı Mah./Köyü, Cilt No:4 Hane No:8 BSN:10 nüfusunda kayıtlı,512*****904T.C. Kimlik Numaralı Davalı Elif Türker hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan Universitat Str. 40 44789 Bochum/ Almanyaadresine Bilirkişi Raporekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, çıkarılan tebligatın iade döndüğü, çıkarılan tebligatınadresine bakan kolluk kuvvetlerine müzekkere yazıldığı ancak yurt dışı ve yurt içinde başkaca bir adresin tespit edilemediğ, EssenBaşkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Davalı Elif Türker'induruşmanın bırakıldığı 01/07/2024 gün saat 09:40'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılıHMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği ayrıca davacı tarafından sunulan dava dilekçesinikabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde dava sonucunuaynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047022