T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

04 Aralık 2023 00:00:00

Dosya No : 2015/255-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2015/255
Karar No : 2023/503
Sanık : Abdulrahman ABDULRAHMAN, Rashıd ve Zahıda oğlu Suriye doğumlu
Suç : Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak
Suç Tarihi : 20.02.2015
Karar Tarihi : 01.06.2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdulrahman ABDULRAHMAN hakkında Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda(zamanaşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.30.11.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01944195