T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Temmuz 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2023/417 Esas

DAVALI :OSMAN BALKAYA-14630687500Vinckenaue 35 49324 Melle /Almanya Federal Cumhuriyeti
Davacı tarafından aleyhinize açılan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da daha önceki tebligat adresi ile aynı adres bilgileri gelmesi nedeni ile bir netice alınamadığından dava dilekçesi , tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; İşbu tebligatı tebliğ aldığınız tarihten başlamak üzere, ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevabınızı ve varsa karşı delillerinizi mahkememize bildirmeniz, bir örneğini karşı tarafa tebliğ ettirmeniz, belirtilensüre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ilerisürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve dosya mevcuduna göre yargılamaya devam olunacağı, İHTAR olunur. (HMK.122, 128.md.) dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Ayrıca davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulüne, Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Akçay Mah. 775 ada 160 nolu parselin (Eski:358) ve 775 ada 161 nolu parselin (Eski:391) taşınmazların tapu kaydı üzerine, halen davalılar adına ve davalıların murisleri FATMA GEZMİŞOĞLU, NAZİRE BAŞER ( GENÇ KAHRAMAN), FATMA KAHRAMAN, SABRİ KAHRAMAN, ABDURRAHMAN KAHRAMAN, SAADET HATAS, MEHMET KAHRAMAN ve HATİCE KAHRAMAN adına kayıtlı olması halinde, 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından dava sonuna kadar ihtiyati tedbir konulduğu, konulan tedbire karşı işbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; tedbire karşı bir hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazın dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek suretiyle mahkememize sunabileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058474