T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/867 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH.

: BEYLER MAHALLESİ

MEVKİİ

: EĞRİDERE MEVKİİ

ADA NO

: 212

PARSEL NO

: 3

VASFI

: ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ

: 96,833.00 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR

: 19,77 m²

İRTİFAK ALANI

: 3,602,52

MALİKİN ADI VE SOYADI

: VEYSİ KUBBA - T.C.No: 14475011126

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelinhak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;
1-Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunun 15/12/2021Tarih 39-4466 Sayılı Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınaTC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği
4-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıdaiptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur.13/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940581