T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

29 Kasım 2023 00:00:00

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


İLİ


İLÇESİ


MAHALLE


ADA


PARSEL


CİNSİ


YÜZÖLÇÜMÜ(m2)

İDARE PAYI(m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

KDV BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Bursa

Nilüfer

Başköy

6916

5

Arsa

3.982,03

1.122,43

İmarlı

20.203.740,00-TL

% 10

606.112,20-TL

11.12.2023

10.00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. İhalelere ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 YILDIRIM / BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4. İhalelere katılabilmek için;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. )

b. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi

c. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge

d. Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi

e. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. İhale ile ilgili giderler ( Teklif bedeli üzerinden %10 KDV ile 0,00948 oranında damga vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941333