​T.C.DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

24 May 2024 00:00:00

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Devrek ilçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Kara Yolları Genel Müdürlüğünce yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

ESAS NO : 2023/63

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO

: 113 ada

PARSEL NO

: 2 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI

:Murat CİN

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037355