​T.C. MARMARİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

21 May 2024 00:00:00

Dosya No :2023/158 Esas

Sanık Derya Bartul hakkında mahkememizce 2023/158 Esas-2023/515 sayılı Kararı ile, Türk Ceza Kanununun 179/2. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın açık adresinin tespit edilememesi sebebiyle tebliğ edilemediği, sanık hakkındakihükmün, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğincetakip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.16.05.2024

SANIK : DERYA BARTUL, Vladimir ve Aleftina kızı, 28/03/1983 LENİNGRAD/SSCB doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, Sultantepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akçapınar Mah. Akçapınar Küme Evleri No:201 İç Kapı No:1 Ula/ MUĞLA adresinde oturur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035360