​T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

02 Mart 2024 00:00:00

HASTANEMİZ VE EK HİZMET BİNALARI İÇİN 3 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/157638

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi

:

Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2166254545 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

HASTANEMİZ VE EK HİZMET BİNALARI İÇİN 3 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve teknik şartnamede belirtilen ek binaları -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 Üst Kaynarca/Pendik Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası- Başıbüyük, , 34854 Maltepe/İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI- Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

PROF. DR. ASAF ATASEVEN EK HİZMET BİNASI YANGIN ALGILAMA, İHBAR SİSTEMİ İLE SÖNDÜRME SİSTEMİ TESİSATI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ (8 AY)

Belge Adı

Açıklama

Hizmet Yeterlilik Belgesi

İstekliler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip olacak ve Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

ISO 9001 Kalite Belgesi

Yangın algılama ve ihbar sistemi ile söndürme sistemlerinin bakım ve onarımını kapsayan ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olacak ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.


HASTANEMİZ ANA BİNA YANGIN ALGILAMA, İHBAR SİSTEMİ İLE SÖNDÜRME SİSTEMİ TESİSATI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ (8 AY)

Belge Adı

Açıklama

Hizmet Yeterlilik Belgesi

İstekliler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip olacak ve Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

ISO 9001 Kalite Belgesi

Yangın algılama ve ihbar sistemi ile söndürme sistemlerinin bakım ve onarımını kapsayan ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olacak ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel kuruluşlarda gerçekleştirmiş olan her türlü "Bakım-Onarım Hizmeti" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01994302