Esmaül Hüsna'dan El Alim zikrinin faziletleri

Güncelleme: 06.07.2020 12:09

Allah'ın isimleri sonsuzdur. Ancak Peygamber Efendimize 99 tanesi bildirilmiştir. Bu isimlere Esmaül Hüsna denmektedir. Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamına geliyor. Esmaül Hüsna isimleri hem maddi hem manevi hastalıklar için zikredilir. Her Esmanın manası fazileti zikir günü ve zikir sayısı farklıdır. Esmaül Hüsna'da 20. sırada El Alim ismi yer alıyor. El Fettah Esmaül Hüsnası gizli açık her şeyi bilen anlamına geliyor. El Alim Esmaül Hüsnasının zikir günü, zikir saati, ebced değeri ve faziletleri merak ediliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Alim zikrinin faziletleri..

Allah'ın isimleri sonsuzdur. Ancak Peygamber Efendimize 99 tanesi bildirilmiştir. Bu isimlere Esmaül Hüsna denmektedir. Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamına geliyor. Esmaül Hüsna isimleri hem maddi hem manevi hastalıklar için zikredilir. Her Esmanın manası fazileti zikir günü ve zikir sayısı farklıdır. Esmaül Hüsna'da 20. sırada El Alim ismi yer alıyor.  El Fettah Esmaül Hüsnası gizli açık her şeyi bilen anlamına geliyor. El Alim Esmaül Hüsnasının zikir günü, zikir saati, ebced değeri ve faziletleri merak ediliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Alim zikrinin faziletleri..                     

Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar, çok iyi bilen” manalarına gelen “el-Alîm” ism-i şerifi; olmuşu, olacağı yani gelecekte yaşanacak şeyleri, küçük-büyük her şeyi kuşatır. Bundan manevî âlem de maddî âlem de eksik kalmaz. Bu yönüyle ism-i şerifin anlamı, “eksiksiz bir şekilde, kesin olarak bilmek” şeklinde açıklanabilir.

Allah Teâlâ için bilinmeyen diye bir şey yoktur. Dolayısıyla gayb bilgisinin tamamına da sadece o muttalidir. Zaten yaratan bilmelidir. Bilmeden yaratabilmesi imkânsızdır.

O, kulların fiillerini de en iyi şekilde bilir. Hepsinin kaderini ezelde takdir etmiştir. Bunların hepsi, bir kitapta kaydedilmiştir.

“el-Âlîm” ism-i şerifinden kullara öğüt olarak yansıyan en önemli husus, dünya hayatında elde ettiğimiz her şeyin fani olduğu, makam ve mevki sahibi olmanın âhirette herhangi bir fayda sağlamayacağı hakikatinin farkına varmaktır.

Allah Teâlâ’nın ilmi, mülkü ve her şeyi sınırsız; ilmi de dâhil olmak üzere insanoğlunun sahip olduğu her şey ise geçici ve sınırlıdır.

“el-Alîm” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de 162 defa zikredilmiş olması yönüyle de önem taşır. “O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.” (Enâm Sûresi, 18) ayet-i kerimesi ve ism-i şerifin manalarına delâlet eden diğer ayet-i kerimelerdeki beyanların her biri, ism-i şerifin manalarını farklı açılardan izah edicidir.

Vuku bulan hâdiselerden bizim haberdar oluşumuz da Allah Teâlâ’nın bildirmesiyledir. Zira yeri gelir insan duyma mesafesinde bulunsa bile cereyan eden bazı şeyleri duyamaz ve haberdar olamaz. Allah Teâlâ dilerse, ona uzakta yani duyma mesafesinin dışında gerçekleşen bir hâdiseyi de duyurabilir. Görmek ve diğer iletişim yollarıyla haberdar olmak da bundan farklı değildir.

El-Alîm Nedir?

El-Alîm isminin anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. El-Alîm ismi birkaç manaya gelmektedir. İsmin anlamını bilmeyenler için aşağıda hangi manaya geldiklerini açıkladık.

EL-ALİM: Alîm, “bilgi sahibi”, “çok bilen” anlamına gelmektedir. Allah, her şey’i tam mânasıyla bilendir. Büyük- küçük, gizli veya açık, kalpten geçen veya sözde, dilde olan, dışa vurulan veya vurulmayan her şeyi en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilendir.

El-Alîm esmasının Anlamı : Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş ve ileride olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi hakkıyla bilen.

El-Âlim : العَلِيمُ  

Yüce Allah’ın “sübûtî sıfatları”ndan olan ilim sıfatının adı olan ALÎM ism-i şerifi Zât-ı İlâhînin her şeye şamil olan ilim, irade ve kudretini ifade eder. Çünkü bu üç sıfat birbirinden ayrılmaz.

Hiçbir şey Allah’ın ilminden gizlenemez. Onun ilminin hududu yoktur.

 - Her şeyi bilen o'dur.

 - Her şeyi hakkı ile bilen odur.

 - Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir.

 - Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

El-Alîm ism-i şerifinden kurallara öğüt olarak yansıyan en önemli nasihat, dünya üzerinde kişilerin elde ettikleri her şeyin fani olduğu, mevki veya makam sahibi olmanın ahirette kimseye birşey sağlamayacağı hakikatinin farkına varmaktır. Ayrıca El-Alîm ism-i şerifi Kuran'da 162 defa zikredilmiştir. Bu sebeple de oldukça önem taşımaktadır.

El-Alîm Faziletleri Nedir?

El-Alîm faziletlerinde “Yâ Alîm ism-i şerifini günde yüz kere okuyarak zikreden ve bunu sürekli olarak yapan kişilerin kalbi, şüphelerden ve evhamlardan arınır.

Mü'min manasına ve bu duygu ve düşünce ölçülerine inanarak “Yâ Alîm ism-i şerifini zikreden ve zikre devam eden kişiler ilim ve irfan yolunda yükselirler. Allah o kişilere maddi ve manevi ilim kapılarını açar. 

 “Yâ Alîm Anlamı: Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık kafada olan veya dışa vurulan şeyi ince ayrıntılarına kadar hakkıyla bilen.

El-Alim esmasının ebced değeri, zikir sayısı, :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 150
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

Alîm ismi olmuşu, olacağı, her şeyi en mükemmel şekilde ezelden ebede kadar her şeyi bilen anlamındadır. Her şey büyük – küçük, zerrelerden kürelere kadar O’nun daire-i ilmindedir. Hiçbir şey onun ilmi haricine çıkamaz. Bunun yanında mahlukat O’nun istediği ve dilediği kadar ilim sahibi olabilir.

Cenab-ı Hak her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını en iyi bilendir. Allah’ın bilgisine sınır yoktur. O, her şeyi bilir. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Hiçbir şey onun ilminin haricine çıkamaz. Onun için, olmuş olacak, gizli açık söz konusu değildir. Hiç bir şey ilminin dışında değildir.

El- Alim isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

İlim ve irfanınızın artması için EL-Alim ism-i şerifini devamlı okumak gerekir.

5 vakit namazdan sonra 150 kere “Ya Alîm celle celâlühû” zikrine devam edene dünyevi ve uhrevi ilim kapıları açılır. Sanat ve mesleğinde her zaman başarılı olur.

Her gün bir bardak suya 150 kere ” Ya Alîm celle celâlühû ” dedikten sonra içenin ezberleme kabiliyeti artar.

Kim sabah ve akşamları “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi ve lâ fis-semâ’ ve hüves-semîul alîm.” diye 3’er kez okusa, bütün belâ ve musîbetlerden Allah’ın izni ile korunur.

“El-Alîm” ism-i şerifini belirtilen miktar ve zamanlarda şartlarına uygun olarak okuyan kimseye dost, düşman içinde ne gizlerse bildirilir.

“El-Alîm” ism-i şerifini zikrine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşur.

Her gün 150 defa“El-Alîm” ism-i şerifini zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye, iman ve izana yani marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, İlme’l-yakin derecesine ulaşır.

Günde 150 kere “El-Alîm” esmasını okuyan kimse ilim zenginliği için okunur.

“Ya Alîm” zikrine devam eden, gizli sırlara vakıf olur. Her şey, ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir.

“El Alîm” esmasını bir kağıda yazıp suya koyarak yazının silinmesinden sonra içen kimsenin anlayışı ve zekası artar.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumayı vird edinen kimse için mânevî sırlar açılır hikmet ve mârifete kavuşur.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin ilimleri artar

Namazlarının sonunda 100’er defa “Yâ âlimel gaybi veş-şehâdeh” şeklinde okuyanların kalp gözleri açılır.

“Yâ allâmel guyûbi fe lâ şey e yefûtuhû min ılmihi ve lâ yeûdüh” diye bu esmâyı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gider, hafızaları güçlenir, ezber güçleri artar.

Her kim “Yâ Allâmel Guyûb” diye kendinden geçinceye kadar zikrederse; rûhu, maverâlara yükselir, sır perdeleri aralanır. Namazların sonunda 100’er defa okunursa; kişi, gayb aleminde göremediği bâzı şeyleri görmeye muvaffak olur.

“El-Alîm” esmasının ebced adedi, 150’dir. Bu zikir adedini okumayı vird edinenler, ilim tahsilinde başarı ve kavrama gücü elde ederler.

“El-Alîm” esmasını vird edinenlerin kalpleri aydınlanır, kalbinin parlaklığı ve nuru yüzlerine sirayet ederek çeşitli nurlar zâhir olur.

“El-Alîm” ism-i şerîfine devam eden kimseyi Cenâb-ı Hak Hazretleri, Kuran’ın ve imanın ince sırlarına anlaşılması güç gizli sırlara vâkıf ve haberdar kılar. Allah’ın izni ile her şey, ona açık seçik ve ayan-beyân olur.

“El-Alîm” ism-i şerîfini devamlı zikir halinde olanlar Cenab-ı Hakk’ın her türlü yardımını görürler. Dünya âfetlerinden, belâ ve musîbetlerinden Allah’ın izni ile uzak kalırlar, korunurlar. Ayrıca bilmedikleri şeyleri de yine Allah’ın inâyetiyle çabuk ve kolayca öğrenirler. Konuşmalarında mantık ve hikmet sahibi olurlar.

Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları

Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Kanserin en önemli 3 belirtisi

Browni kurabiye nasıl yapılır?

Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri

Bugün hava nasıl olacak?

Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları
Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Kanserin en önemli 3 belirtisi
Browni kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(07.08.2020)
Dolar ne kadar? 07.08.2020
Konuşamayan çocuğa okunacak dua ve sureler
Sarımsak suyu nasıl tüketilir?
Melisa yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Moringa çayının faydaları nelerdir?
Enbiya suresi, Enbiya suresinin okunuşu ve anlamı
Maide suresinin faziletleri ve faydaları
Maide suresinin nüzul sebebi
Maide suresinin okunuşu nasıldır?