Günün ayeti, günün hadisi ve günün duası

Güncelleme: 10.07.2020 12:14

Günün ayetini, hadisini ve duasını buradan okuyabilirsiniz. Her gün bir ayet, bir hadis ve bir duayı siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin.

Günün Ayeti: 

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde ...

(Hûd, 11/3)

Günün Hadisi: 

Bir kimsenin yaptığı iyiliğe karşı teşekkür etmesi ahlâkî bir görevdir. İyilikte bulunanı övmek ve ona dua etmekte bir teşekkürdür. İnsanlara ...

(Abu Dawud, "Edeb", 12)

Günün Duası: 

Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

(Mü’minûn, 23/97–98)

***

Günün Ayeti
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

(Bakara, 2/43)

Günün Hadisi
Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi, günah olarak kendisine yeter.

(Abu Dawud, " Zekât",45)

Günün Duası
Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak ...

(Enbiyâ,21/112)

***

Günün Ayeti: 

...Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.

(Bakara, 2/215)

Günün Hadisi: 

Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, kendisinin diğer bir vadisi daha olmasını ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah (ihtirastan) tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder.

(Muslim, “Zekât”, 117)

Günün Duası:

Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma, Sen varislerin en hayırlısısın.

(Enbiyâ, 21/89)

***

Günün Ayeti: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar.

(Bakara, 2/186)

Günün Hadisi: Âdemoğlu ihtiyarlayıp çöker. Fakat kendinden iki şey gençleşir: Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs.

(Muslim, “Zekât”, 115)

Günün Duası: "Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır."
(Buhârî, "De’avât", 38, 43–45; Müslim, "Zikir", 49)

***

Günün Ayeti: ...Oruca gücü yetmeyenler bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara, 2/184)

Günün Hadisi: (Şu) iki haslet bir müminde bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. (Al-Tirmidhi, "Birr", 41)

Günün Duası: … Rabbim! dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin; bizim dostumuz Sensin; bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin… (A’râf, 7/156)

***

Günün Ayeti: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Al-i İmran, 3/92)

Günün Hadisi: Allah rahmeti yüz parça halinde yarattı. Doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça rahmet iledir ki bütün varlıklar birbirine acımaktadır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır. (Bukhari, "Edeb", 19, "Rikak", 19)

Günün Duası: Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, "Salat",216)

  ***

Günün Ayeti: Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. (Al-i İmran, 3/21)

Günün Hadisi: ...Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır. (Al-Tirmidhi, "Birr", 16, Abu Dawud, "Edeb", 66)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. (Al-i İmran, 3/21)

Günün Hadisi: ...Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır. (Al-Tirmidhi, "Birr", 16, Abu Dawud, "Edeb", 66)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Elif Lâm Râ. (Bu Kur’an), Rab’lerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve çokça övülen Allah’ın doğru yoluna götürmen için sana indirdiğimiz bir Kitap’tır. (İbrahim, 14/1)

Günün Hadisi: Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. (Muslim, “Zikir”, 73)

Günün Duası: Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun (Tirmizî, De'avât 55; Ebû Dâvûd, "Et'ime", 52; İbn Mâce, Et'ime 16)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (A-li İmran, 3/19)

Günün Hadisi: ...Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu Kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır... (Al-Bukhari, "Mezalim", 3; Muslim, "Birr",58)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (Haşr, 59/20)

Günün Hadisi: …Allahım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.. (Muslim, “Zikir”, 73)

Günün Duası: ( Allah'ım!) Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak senin ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De’avât", 94)

***

Günün Ayeti: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (Haşr, 59/20)

Günün Hadisi: …Allahım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.. (Muslim, “Zikir”, 73)

Günün Duası: ( Allah'ım!) Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak senin ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De’avât", 94)

***

Günün Ayeti: Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. (Duha, 93/4)

Günün Hadisi: Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. (Al-Tirmidhi, “Birr”,55)

Günün Duası: ...Allah’ım! Lütfun, rahmetin ve bereketlerinden ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven ... (Hâkim, "De’avât", No:1898)

***

Günün Ayeti: Muhammed, Allah’ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir... (Fetih, 48/29)

Günün Hadisi: Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. (Al-Tirmidhi, "Birr", 20 )

Günün Duası: Allah’ım! Kalbimde nûr var et, gözümde nûr var et, kulağımda nûr var et, sağ yanımda nûr var et, sol yanımda nûr var et, üst tarafımda nûr var et, alt tarafımda nûr var et, önümde nûr var et, arkamda nûr var et, beni nûrlu yap. (Buhârî, "De’avât", 10)(Buhârî, "De’avât", 10)

***

Günün Ayeti: Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.  (Enbiyâ, 21/31)

Günün Hadisi: Hiç kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. (Al-Bukhari, "Büyu' " , 15)

Günün Duası: Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Buhârî, De’avât,39; Nesâî, İstiâze, 7, 25;Ebu Dâvûd, "Sâlat",367)

***

Günün Ayeti: Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. (Hac, 22/38)

Günün Hadisi: Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. (Muslim, "İmâre", 18)

Günün Duası: Allah’ım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak kalmayı, her iyiliğe ulaşmayı ve (sonunda) cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı dilerim. (Hakim, el-Müstedrek, 1/525)

***

Günün Ayeti: Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. (Câsiye, 45/4)

Günün Hadisi: Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ... (Al-Bukhari, "Tıb",37)

Günün Duası: Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 73;Ebû Dâvûd,"Salât", 367;Nesâî, "İstiâze", 2)

***

Günün Ayeti: Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara, 2/261)

Günün Hadisi: Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Muslim, "Salât",216)

Günün Duası: Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizî, "De’avât", 89)

***

Günün Ayeti: ..Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir... (Ankebût, 29/45)

Günün Hadisi: Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... (Al-Tirmidhi, “Birr”, 16, Abu Dawud, “Edeb”, 66)

Günün Duası: Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Buhârî, "De’avât", 38, 43–45; Müslim, "Zikir", 49)

***

Günün Ayeti: Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! .. (Ahkâf, 46/15)

Günün Hadisi: Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin. (Al-Tirmidhi, "Birr and Sıla",60)

Günün Duası: ...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da i'tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin (Buhârî,"De’avât", 2, 15)

***

Günün Ayeti: Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. (Tegâbün, 64/12)

Günün Hadisi: Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır. (Al-Bukhari, "Zekât", 50, 53; "Büyû", 15, "Müsâkât", 13)

Günün Duası: Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin. (Âl-i İmrân, 3/194)

***

Günün Ayeti: ...İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider... (Yûnus, 10/12)

Günün Hadisi: Allâh katında en sevimsiz helâl, boşanmadır. (Abu Dawud, "Talâk", 3)

Günün Duası: Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet... (Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

***

Günün Ayeti: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 2/188)

Günün Hadisi: Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Al-Bukhari, "Vasaya", 8, "Nikah", 45, "Feraiz", 2, "Edeb", 57, 58; Muslim, "Birr", 28)

Günün Duası: Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Tirmizi, "De'avat", 96)

***

Günün Ayeti: Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara, 2/173)

Günün Hadisi: Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle. (Ibn Majah, "Dua", 2)

Günün Duası: Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve (hayırlı) rızık ver. (Müslim, "Zikir", 35)

***

Günün Ayeti: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara, 2/154)

Günün Hadisi: Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. (Ibn Majah, "Edeb",57)

Günün Duası: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 65, 66)
***

Günün Ayeti: Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara, 2/152)

Günün Hadisi: Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ibn Majah, "Etime",53 )

Günün Duası: Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Ebu Davud, "Salat",361)

***

Günün Ayeti: İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. (Ankebut, 29/7)

Günün Hadisi: Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda Senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allahım! Yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!.. (Muslim, "Hac", 425; Abu Dawud, "Cihad", 79; Al-Tirmidhi, "Deavat", 47)

Günün Duası: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizi, "De'avat", 124)

***

Günün Ayeti: Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! (Ankebut, 29/64)

Günün Hadisi: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. .. (Al-Bukhari, "Edeb", 31, 85; Muslim, , 74, 75)

Günün Duası: Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Ebu Davud, "Salat",367)

***

Günün Ayeti: Andolsun, eğer onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi? diye soracak olsan mutlaka, Allah diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar? (Ankebut, 29/61)

Günün Hadisi: Ateş odunu yedigi (yaktığı) gibi, hased de iyilikleri yer (yok eder). Su, ateşi söndürdugü gibi sadaka da kötülükleri söndürür (yok eder). Namaz mu'minin nurudur. Oruç da Cehennem'den koruyan bir siperdir (kalkandir). (Ibn Majah, "Zühd",22)

Günün Duası: Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Davud, "Salat",182)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. (\u00c2l-i İmran, 3/96)

Günün Hadisi: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama O, sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Muslim, "Birr",34; Ibn Majah, "Zühd", 9)

Günün Duası: Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. (Tirmizi, "De'avat",110)

***

İHH

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Kardeseli

Bursa İngilizce kursu

Evmia.com Aradığınız Hizmeti Size Her Koşulda Sunuyor!

Onaylı Profil Sitesi İle Takipçi Satın Al

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Esmaül Hüsna'dan El Muiz zikrinin faziletleri
Kötü insanların şerrinden korunmak için okunacak dua ve sureler...
Evde köpek beslemek neden haram?
Ahzab suresi, Ahzab suresinin okunuşu ve anlamı
Taha suresinin nüzul sebebi...
Taha suresinin faziletleri nelerdir?
Taha suresinin okunuşu nasıldır?
Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?
Sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan Er Rafi zikrinin fazileletler
Ayetel Kürsi okumanın faziletleri nelerdir?
Vakıa suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Fetih suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Yasin suresinin faziletleri nelerdir?
Mürekkep lekesi nasıl çıkar?