Mutaffifin suresi nüzul sebebi...

Güncelleme: 14.02.2020 12:31

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiği bilmek de önemli. Peki Mutaffifin suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Mutaffifin suresi neden indirilmiştir? Mutaffifin suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Mutaffifin suresinin nüzul sebebi...

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında  tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiği bilmek de önemli. Peki Mutaffifin suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Mutaffifin suresi neden indirilmiştir? Mutaffifin suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Mutaffifin suresinin nüzul sebebi...                   

MUTAFFİFİN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline!” ayetinin (1. Ayet) nü*zul sebebiyle ilgili olarak: Nesai ve İbni Mace sahih bir senetle İbni Ab-bas’tan şöyle rivayet ettiler: Peygamber (s.a.) Medine’ye geldiğinde onlar, ölçekte insanların en hilekârı idiler. Allajı Tealâ “Ölçekte ve tartıda hile ya*panların vay haline!” ayetini indirdi ve ondan sonra ölçeklerini düzelttiler. es-Süddi dedi ki: Medine’de Ebu Cüheyne adında birisi vardı. İki ölçeği vardı. Tam olanı ile alır, eksik olanı ile verirdi. Bu ayet kişi hakkında indi.

Bu sure Mekke’de inen son suredir. İbni Mesud, Dahhak ve Mukatil’in görüşüne göre Mekke’de inmiştir. Medine’de inen ilk sure olduğu da söy*lenmiştir. Hasan ve İkrime’ye göre de Medine’de inmiştir. Rivayet edildi ki: Rasulullah (s.a.) Medine’ye geldi, onlar ölçekte insanların en hilecisi idiler. Bu ayet indi. Ölçeği düzelttiler

Nüzul Sebebi

“Günah işleyenler…” ayetinin (29. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak alimler iki görüş zikrettiler:

Birincisi: Allah Tealâ’nın “Günah işleyenler” den muradı, Ebu Cehil, Ve-lid b. Muğire, As b. Vail es-Sehmi gibi müşriklerin ileri gelenleridir. Bunlar Amar, Suhayb, Bilal ve benzeri fakir müslümanlara gülüp eğleniyorlardı.

İkincisi: Ali b. Ebi Talib bir grup müslümanla beraber gelmişti. Müna*fıklar onlarla alay edip güldüler, kaş göz işareti yaptılar. Sonra da arka*daşlarına gidip, bugün bir deli gördük dediler. Onlar da gülüştüler. Ali, Ra-sulullah (s.a.)’a gelmeden bu ayet indi.

Esmaül Hüsna'dan El Vedud zikrinin manası ve faziletleri

Meryem suresİ, Meryem suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsna'dan El Bais zikri manası ve faziletleri

Vakıa suresi, Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Fetih suresi, Fetih suresinin okunuşu ve anlamı

Nas suresi oku...

Felak suresi oku...

Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı