Yasin suresi hakkında her şey...

05 Ekim 2020 16:00:57

Mekke döneminde nazil olan Yasin suresi 83 ayeti kerimedir. Yasin suresi adını ilk ayetinde geçen ' Yas Sin kelimesinden alır. Yasin kelimesinin anlamı bilinmiyor. Peki Yasin suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte Yasin suresinin okunuşu, anlamı, fazileti...

Mekke döneminde nazil olan Yasin suresi 83 ayeti kerimedir. Yasin suresi adını ilk ayetinde geçen ' Yas Sin kelimesinden alır. Yasin kelimesinin anlamı bilinmiyor. Peki Yasin suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte Yasin suresinin okunuşu, anlamı, fazileti...

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin

Vel kur'anil hakiym

İnneke le minel murseliyn

Ala sıratım müstekıym

Tenziylel aziyzir rahıym

Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

Ve ma aleyna illel belağul mübın

Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

İnnı izel le fı dalalim mübın

İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

Selamün kavlem mir rabbir rahıym

Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Yasin Suresi Konusu

 İnsanın ahlâkî sorumlulukları,

 Vahiy,

 Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi,

 Antakya halkına gönderilen peygamberler,

 Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller,

 Öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konularını ele alıyor.

Yasin Suresi Anlamı ve Önemi

Surenin ilk harfleri “Ya Sin” harfleriyle başladığı için sureye Yasin adı verilmiştir. Ya-Sin harfleri surelerin başında bulunan mukataa harflerdendir. Bu harfler manaları kapalı, farklı anlamlara gelebilecek (müteşabih) harflerdir. En güçlü anlam yorumu “Ey İnsan” çağrısı olarak yapılmaktadır.

Yasin suresinin önemini Hz. Peygamber bir hadisinde “Yasin, Kuran’ın kalbidir. Kim bu sureyi okursa Allah ona Kuran’ı on kez hatmetmiş sevabı verir” şeklinde açıklamıştır.

Yasin Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Yasin suresi 83 ayet, 6 sayfadan oluşuyor. Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinden önce Mekke’de Cin suresinden sonra indirilmiştir.

Yasin Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçinde Bulunuyor?

Yasin Suresi 22. ve 23. cüzlerinde bulunuyor. Yasin suresi 439. sayfadan başlayıp, 444. sayfada bitiyor.

Yasin Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Peygamber Efendimiz, Yasin suresinin faziletini “Kuran’ın kalbi” olarak ifade etmiştir. Ayrıca, “Kim, sevabını Allah’tan umarak geceleri Yasin suresi okursa, günahları bağışlanır” buyurmuştur. Bir diğer hadisinde de “Yasin-i Şerîfi her gece okumaya devam eden kimse şehit olarak vefat eder” müjdesini vermiştir. Ölmek üzere olan hastalarla, kabirde yatan ölüler için okunması tavsiye edilmiştir. Hastaların şifa bulacağı, ölülerin de kabirlerinde bağışlanacağı müjdesi verilmiştir.

Yasin Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kuran’ı Kerim’in Vakia suresinin 79. ayeti “O Kuran’a temizlenenlerden başkası el süremez.” Kuran’ın abdestsiz okunamayacağını açıklıyor. Yasin suresi de, Kuran’ın bir suresi olduğu için bu sureyi Kuran’dan okuyacaksanız abdest almanız gerekiyor. Ezbere okunabilmektedir.

Yasin Suresi Hikmeti ve Sırları

Yasin Suresinin şifa, murat, mağfiret hikmetleri bulunuyor. Hastalar için sürekli okunduğunda, hastanın eceli gelmemişse sağlığına kavuşuyor. Hastanın eceli gelmişse cennetten Rıdvan isminde melek geliyor. Cennet şerbeti içirerek, suya kanmasını sağlıyor. Hasta son nefesini acı duymadan veriyor. Kabre suya doymuş olarak giriyor ve suya ihtiyacı bulunmuyor.

Yasin Suresi Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Yasin Suresini gece ve gündüz okumak sünnettir. Peygamber Efendimiz, hem gece hem de gündüz okumanın ayrı sevapları olacağını müjdelemiştir. Bütün günahlarının bağışlanmasını isteyenler her gece, ihtiyaçlarının giderilmesini dileyenler de gündüzleri Yasin suresini okumaya devam etmelidirler.

Cuma geceleri ve gündüzünde Yasin okumak çok faziletlidir. Ayrıca Cuma günleri kabristan ziyaret edilip, orada bu sure okunursa hem ölmüşleri yararlanacak hem de okuyan kabristandaki ölü sayısı kadar sevap kazanacaktır.

Yasin Suresi Nasıl Ezberlenir?

Yasin suresini ezberlemeden önce doğru okunuşunu ve telaffuzunu bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeden ezberlemeye çalışmak, sureyi yanlış veya eksik okumanıza yol açacaktır. Bir bilenin yanında tekrar ederek, dinleyerek önce sureyi doğru okumayı öğrenmelisiniz.

Yasin suresini ezberlemenin en hızlı yolu ayet ayet ezberlemektir. Ezber yeteneğinize göre, ayetleri sırayla 3,5 veya 10’ar kez okuyun. Daha sonra gözlerinizi kapatıp, ezbere okumaya çalışın. Birkaç kez ayeti tekrar ettikten sonra sıradaki ayete geçin. Her ayette aynı tekniği uyguladıktan sonra bir öncekiyle birlikte okumaya çalışın.

Yasin Suresi Ne Anlatıyor?

Yasin suresi, cahiliye döneminde Mekke’de indirildiği için, İslam dinini ve peygamberi ispatı anlatıyor. Bunu anlatırken de Hz. Muhammed’in (asm), Allah’ın (CC) peygamberi olduğu açıkça vurgulanıyor. Bu ispatlar anlatılırken geçmiş kavimlerden örnekler veriliyor. Nasıl helak oldukları üzerinde duruluyor.

Surede, Kuran’a ve Peygambere inanmayanların nasıl bir gazaba uğrayacakları, ayetlerde anlatılıyor. Görmedikleri halde Allah’a inanları ise nasıl bir müjde ve sevap beklediğine değiniliyor.

Yasin Suresi Ölülere Okunur mu?

Yasin suresinin ölülere okunabileceğini Peygamber Efendimiz “Yasin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz” hadisiyle belirtmiştir. Yasin suresi, bir şifa ve mağfiret suresi olduğu için sadece diriler için değil, hasta yatan, ölmek üzere olan ve ölüler için de okunması buyruluyor.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde; “Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret edip, Yasin suresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar” müjdesini vermiştir.

Yasin Suresi Özellikleri

Yasin Suresi, Peygamber Efendimizin özel ilgi ve saygı duyduğu bir suredir. Bunu da “Yasin Suresi, Kuran’ın kalbidir” diyerek belirtmiştir. Cahiliye döneminde indiği için, Allah’ın varlığı, kudreti, ölümden sonra hayatın olduğu, Hz. Muhammed’in, Allah’ın resulü olduğunun ispatı olarak önem taşıyor.

Surede, zerre kadar kötülük veya iyilik yapanın karşılık bulacağı açıkça belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin sureye aşırı önem vermesi ve herkesin mutlaka karşılık bulacağının belirtilmesi üzerine sık sık okunmaktadır.

Yasin Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Yasin suresi bir şifa ve mağfiret suresi olduğu için şifa bulmak isteyen herkes okuyabilir. Düzenli olarak okunduğunda eceli gelmeyen hasta şifa bulur, eceli gelen de acı duymadan, suya doymuş halde kabre girer.

Yasin Suresi Bağışlama Duası Okunuşu

Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil alemin.

Yasin Suresi Bağışlama Duası Türkçe Anlamı

Yasin suresinin hürmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey alemlerin rabbi! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Yasin Suresi Üzerinde Taşımak

Cep boy dua kitapları bulunuyor. Bu kitaplarda Yasin suresi de bulunduğundan, istediğiniz yerde çıkarıp okuyabilirsiniz. Yalnız tuvalet gibi ortamlara dua kitaplarıyla girmeyin.

Yasin Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Yasin suresini yatsı namazından, sabah namazından sonra ve Cuma saatinden önce okumak çok faziletlidir.